Taller d’oratÒria: secrets de la comunicaciÓ oral

Josep M. Castellà Lidon, professor de la Universitat Pompeu Fabra, de Barcelona, especialista en Anàlisi del Discurs i Oratòria
Anna Falip Gasull, docent d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
 

Taller de formació de tipus pràctic per desenvolupar competències de comunicació oral, concretament l’art de l’oratòria, per posteriorment plantejar activitats de llengua oral a l’aula. Enfocament comunicatiu.

OBJECTIUS

- Conèixer els elements de la comunicació que té en compte un bon orador.
- Dominar els recursos lingüístics no-verbals i paraverbals de la comunicació.
- Identificar l’estructura del discurs.
- Proposar aplicacions didàctiques de l’oratòria.

CONTINGUTS

Sessió 1 Contingut: L’ensenyament de la llengua oral (I). L’estructura del discurs oral. L’organització del contingut.
Activitats orals: RIN3, Elevator Pitch.
Sessió 2. Contingut: Tipus d'oradors: la teva personalitat com a orador. El Què, el Qui i el Com de l’oratòria. Seguretat i confiança per parlar en públic.
Activitats orals: Presentació personal com a orador.
Sessió 3. Contingut: La comunicació no verbal: mirada, gest, domini de l’espai. La comunicació on-line. Contingut: La veu, recursos entonatius.
Activitats orals: Elevator Pitch i Lectura en veu alta. Intervencions individuals (II)
Sessió 4. Contingut: L’argumentació (I): Lògica i retòrica, topoi i marcs.
Activitats orals: Debat antitètic; Intervencions individuals (Ted Talk, Debat personal, Recitació, etc.).
Sessió 5. Contingut: L’argumentació (II): Arguments i fal·làcies. L’ensenyament de la llengua oral formal (II).
Activitat oral principal: Debat creuat. Intervencions individuals (III). Aplicacions didàctiques de la llengua oral.

CALENDARI

De 5 al 9 de juliol. 15 hores. Matins a partir de les 9.

COST DE LA MATRÍCULA
25 eur
 
 
INSCRIPCIONS

Usuaris XTEC

 

Altres